“Att skydda någons personuppgifter kan inte lösas enbart genom att få kontroll på din informationssäkerhet och skapa en massa riktlinjer för företagets anställda. Vi hjälper företag att bygga en kultur kring privacy där man sätter individen i fokus och där respekt för personuppgifter är en fundamental del av er customer relationship management. ”

– Sini Vartiainen, Service Area Lead

Privacy

Privacy handlar inte bara om att uppfylla lagenliga krav eller om hur data ska hanteras rent tekniskt, och det går heller inte att betrakta som ett engångsprojekt.

När privacy modellen fungerar som den ska är det en självklar del av organisationskulturen och bygger på att kundrelationerna hanteras med respekt för individen och att människan sätts i centrum. Det finns med i organisationens strategi och i dess verksamhetsmodeller. Det är inbyggt i produkt- och tjänsteutformningen och systemutvecklingen.

Det kommer till uttryck varje dag i de beslut som fattas av medarbetare med ansvar för processer där personuppgifter hanteras.

Vi hjälper företag att komma igång med privacyprogram och att bygga upp en privacykultur. Vi är kända för att inte bara ge råd utan också för att vi sprider och förankrar kunskaperna i kundens organisation.

Vi genomför heltäckande nulägesanalyser och med utgångspunkt i riskerna prioriterar vi de områden som behöver utvecklas. Vi utformar och skräddarsyr dataskyddsprogram som lägger grunden för en affärsverksamhet som bygger på förtroende.

Vi hjälper våra kunder att utforma sina kundstrategier och fastställa sitt informationsbehov. Vi beskriver de processer och ansvarsområden som medför att personuppgifter skapas, hanteras och används, och vi tar hand om systemspecifikationerna.

Vi utarbetar planer för hur förändringsarbetet bäst ska hanteras och implementeras i organisationen, och vid behov ansvarar vi även för det praktiska genomförandet av planerna. Dessutom utformar vi verksamhetsmodeller för kontinuerlig förbättring av privacyområdet.

Våra tjänster på området privacy innefattar bland annat följande:

  • Plan för genomförande av dataskyddsprogram
  • Nulägesanalys av privacy
  • Plan för korrigerande åtgärder
  • Kravspecifikation för informationssystem
  • Processutveckling
  • Specificering av privacypolicies
  • Kommunikations- och utbildningsplan
  • Ledningsmodell för privacy
  • Förändringshantering och implementering av nya verksamhetsmodeller